שואלים על המים...

 

חשבון המים

 

ממה מורכב חשבון המים שלי? 

חשבון המים שלך מורכב מחיוב בגין המים והביוב  שצרכת, בתעריף אחד המחולק לשתי מדרגות – מחיר נמוך בגין ה"כמות המוכרת", ומחיר גבוה לכל צריכה נוספת.

 

מה  הכמות המוגדרת כ "כמות מוכרת"?

על פי כללי תאגידי המים והביוב, כל צרכן זכאי לקבל "כמות מוכרת", של 7 מ"ק לחודשיים, בתעריף נמוך, בעד כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שידווח על מס' הנפשות לספק המים.

כיצד אוכל לעדכן את מספר הנפשות ?

את הדיווח על מספר הנפשות יש להעביר אל מחלקת שירות הלקוחות של "מי שמש" בדואר, בפקס באתר האינטרנט  או בדואר אלקטרוני, בהתאם לטופס הדיווח, כשהוא כולל את כל הפרטים שאותם נדרש הצרכן למלא, כמפורט להלן:

1.  הצהרה בדבר נכונות הפרטים שמולאו בטופס.

2.  תצלום ספחי תעודות הזהות או תמצית מרשם אוכלוסין כמשמעותו בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, של כל המתגוררים דרך קבע באותה יחידת דיור, המעידים על שמם ומקום מגוריהם.

3.  בנוגע לילדים שטרם מלאו להם 18 שנים – יש לצרף תצלום ספח תעודת הזהות או תמצית מרשם של ההורה שמפורטים בו פרטי הילדים.

4.  בנוגע לילדים שמלאו להם 18 שנים ומעלה- יש לצרף תצלום תעודת הזהות של הילד.

צרכן המתגורר ביחידת דיור שלא במקום מגוריו לפי המען הרשום בספח תעודת הזהות שלו או בתמצית המרשם, ישלח לחברה, בנוסף למסמכים שפורטו בסעיפים 1-3 לעיל, את המסמכים הבאים:

  •  מסמך המאמת, להנחת דעת החברה, את מקום מגוריו בפועל (כגון חוזה שכירות בנכס או תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן).
  •  אישור מטעם ספק המים של מקום מגוריו הרשום, הממוען לחברה במקום מגוריו בפועל, לפיו לעניין חישוב מספר הנפשות המוכר, הוא או מי מהמתגוררים עמו, לא מתגורר ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום.

צרכן שלא דיווח כאמור לעיל, או שדיווח על שתי נפשות ומטה, יעמוד מספר הנפשות המוכר לו ליחידת הדיור על שתיים.

 

כיצד מגיעה האינפורמציה לגבי צריכת המים שלי לחשבון המים? 

בהתאם להוראות הדין, מי שמש מחייבת את הצרכנים בחיובי מים וביוב לפי קריאה בפועל של מד המים המותקן בכל נכס. במקרה שלא ניתן לקרוא את מד המים – למשל במקרים שבהם לא מותקן מד מים בנכס, מסיבות שאינן תלויות בחברה; או במקרים שבהם אין גישה למד המים וכו' – תחייב מי שמש את הצרכן לפי "הצריכה הרגילה" שנמדדה בנכס (דהיינו לפי הצריכה שנמדדה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ואם אין נתון כזה – לפי ממוצע הצריכה שנמדדה בשתי התקופות האחרונות). 

אם אין נתונים לגבי "צריכה רגילה", יחויב הצרכן לפי הערכת צריכה של 30 מ"ק לתקופה. ואולם, במקרים שמי שמש סבורה, כי הערכת הצריכה כאמור לעיל אינה משקפת את צריכת המים של הצרכן בנכס, רשאית החברה לבצע הערכת צריכה בנכס לפי אומדן.

על מנת להימנע מחיובים המבוססים על הערכות, מתבקשים כל הצרכנים לאפשר גישה שוטפת אל מדי המים שלהם, ובמקרה שלא מותקן מד – לפנות אל החברה על מנת להתקין אותו בהתאם לדין.

 

כיצד נקבעים תעריפי המים וכיצד נקבע סכום החיוב? 

תעריפים אלו אחידים ונקבעו על ידי רשות המים. סכום החיוב נקבע בהתאם לצריכה כמצוין בחשבון.

 

בחודשים האחרונים הייתי בחו"ל ובכל זאת קיבלתי חשבון מים. מדוע? 

בכל מקרה של צריכת מים מתחת ל 3 מ"ק, תשלם דמי שימוש קבועים, בין אם לא צרכת מים כלל או צרכת כמות קטנה מאד. כמו כן אתה ממשיך לשלם בגין צריכת המים המשותפת. 

 

בחשבון המים שלי חויבתי בגין צריכה משותפת. מהי צריכה משותפת ומדוע לא נמסרת לועד הבית כמו חשבון החשמל ? 

צריכה משותפת הינה ההפרש בין צריכת המים שנמדדת במד המים הראשי לבין צריכת המים הנמדדת במדי המים הפרטיים של הדיירים. . תקנות המים אינן מגדירות תעריף נפרד לצריכה משותפת, אלא מגדירות את הצריכה המשותפת כתוספת לצריכה הפרטית בכל נכס חיוב הצריכה המשותפת  מושפע  מהתעריפים המדורגים בהתייחס לכל דייר ודייר . 

הסיבות לצריכה המשותפת הגבוהה עשויות להיות מגוונות. השכיחות שבהן הן שימוש ישיר מהצנרת הראשית לצורכי תחזוקת הרכוש המשותף של הבניין, כגון השקיה או שטיפה, וכן נזילות מהצנרת הראשית של הבניין. 

 

כיצד מחולקת הצריכה המשותפת בין דירי הבניין?

בהתאם לעדכון שחל בכללי תאגידי מים וביוב בשנת 2012, אשר נקבע על ידי רשות המים, הצריכה המשותפת (הפרשי המדידה) תחולק בכל הנכסים המשותפים באופן שווה בין כל הצרכנים בבניין, אלא אם כן המציאה נציגות הבית המשותף את המסמכים הבאים:

 1.   בבית הרשום כבית משותף:

 פנייה בכתב, חתומה על ידי נציגות הבית המשותף, לחלוקת הפרשי המדידה בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין.

  •  כתב מינוי נציגות הבית המשותף.
  •  נסח רישום מרוכז של הבית המשותף.

 2.  בבית שאינו רשום כבית משותף – המסמכים המפורטים בפסקה א (1) ו-א (2) בצירוף אישור בדבר שטחי הדירות מטעם הרשות המקומית או מטעם הקבלן בונה הבית, ובהיעדר אישורים כאמור, מטעם מודד מוסמך.

את המסמכים יש למסור למחלקת שירות הלקוחות של "מי שמש" . ככל שיומצאו המסמכים שלעיל, יחולקו הפרשי המדידה בין הדיירים לפי יחס שטח רצפת דירתו של כל צרכן מול שטח הרצפה של כל הדירות בבניין, או לפי שיעור השתתפות אחר אשר נקבע בתקנון.

מהם תעריפי המים ושירותי הביוב לצריכה שאינה למגורים?

התעריפים אחידים לכל כמות המים לרבות: מסחר, מלאכה, שירותים, מוסדות, משרדים ותעשייה ללא הקצאה.

מידע לגבי התעריפים המתעדכנים מעת לעת ניתן לקבל באתר רשות המים www.water.gov.il

 

יש לי גינה: האם אני זכאי למחיר מוזל עבור השקית גינה? 

בהתאם להחלטת הרשות הממשלתית למים וביוב, החל מתאריך 10.08.08 בוטל התעריף המוזל לגינה בכל הרשויות המקומיות ותאגידי המים בישראל.

 

כיצד ניתן לעדכן הוראת קבע בבנק?

ניתן לעדכן הוראת קבע בבנק בביצוע הפעולות הבאות:

1.  יש למלא טופס "הוראת קבע " ולהחתים את הבנק על גבי הטופס.

2.  ניתן לשלוח את הטופס המלא והחתום בפקס/ מייל/ דואר/ נציגי שירות לקוחות בתאגיד.

     החיוב בהוראת קבע מחולק לשני תשלומים- תשלום חודשי ולא דו חודשי .

     כיצד ניתן לעדכן הוראת קבע בכרטיס אשראי?

ניתן לעדכן הוראת קבע באשראי בביצוע הפעולות הבאות:

1.  יש למלא את חלק הוראת קבע באשראי בטופס "הוראת קבע".

2.  ניתן לשלוח את הטופס המלא והחתום בפקס/ מייל/ דואר/ נציגי שירות לקוחות בתאגיד.

     החיוב בכרטיס אשראי מתבצע בתשלום חודשי או דו חודשי לפי בחירת הלקוח.

 

כיצד מחליפים שם משלם בנכס?

ניתן לבצע את החלפת המשלמים מבלי להגיע למחלקת שירות הלקוחות והגבייה של "מי שמש". כל שעליכם לעשות הוא להעביר למחלקת שירות הלקוחות של החברה את המסמכים הבאים:

א.  טופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס הקלק לטופס.

ב.  הסכם שכירות/מכירה חתום על ידי הצדדים.

ג.  צילום תעודת זהות כולל ספח  או תדפיס רשם החברות (במקרה שמדובר בעסק).

את המסמכים הללו עליכם לפקסס למחלקת שירות הלקוחות של "מי שמש" לפקס שמספרו: 02-9993088.

אם בכל זאת אתם מעוניינים להגיע אל מחלקת שירות הלקוחות כדי לבצע את החלפת שמות המשלמים בנכס אתם מוזמנים לעשות זאת. כמובן שגם במקרה זה עליכם להצטייד במסמכים האמורים.

לתשומת לבכם, על פי תקנות רשות המים, מחושבת צריכת המים למגורים על פי מספר הנפשות בנכס, מכאן רצוי שתצטרפו בעת הליך שינוי המחזיקים בנכס גם טופס הצהרה על מספר נפשות וצילום ת.ז של ילדים מעל גיל 18 הקלק לטופס.

לתשומת לבכם: והיה ולא יצורף עדכון על מספר הנפשות בנכס-יעמוד מספר הנפשות המוכר (בתעריף המוזל) על 2 נפשות. 

 

 

מידע לתושב