שואלים על המים...

 

הנדסה

כיצד מחברים בפעם הראשונה נכס למערכת המים?

דם המבקש לחבר לראשונה נכס בתחום החברה למערכת המים יגיש לחברה בקשה על כך בכתב וישלם את תעריף ההיטל ו/או מד המים. לבקשתו יצרף תכניות של תשתית המים הפרטית וכן את כל האישורים הנדרשים על פי דין לחיבור הנכס למערכת המים, כמפורט בנהלים להיתר בניה ו/או טופס 4 .

חברה תתקין מד-מים ותחבר את הנכס למערכת המים בתוך 7 ימי עסקים ממועד התשלום עבור מד המים , ובלבד שהתקבלו עמה כל התכניות והאישורים האמורים בו ומהנדס החברה אישר כי בוצעו בתשתית המים הפרטית כל הפעולות הדרושות לשם חיבורה למערכת המים

 

 

 

מהי תחזוקת מיכלים לאגירת מים בבניינים גבוהים?

על פי הנחיות משרד הבריאות יש לדאוג לתחזוקה רצופה ותקינה של מערכות מילוי ואגירת מי השתייה בבניין באופן הבא:

  1. המים המסופקים ממיכלי האגירה צריכים להיות בסחרור מתמיד עם מערכת מי השתייה של הבניין. (תחלופת המים במיכל צריכה להיות לפחות פעם בשבוע).
  2. יש לוודא מניעת כניסת מזוהמים (בדרך מקרה או במזיד) למיכלי אגירה על ידי איטום ונעילת פתחי המיכל (דלת כניסה, אוורור, גלישה). יש למנוע קינון ציפורים מעל המכסה של המיכל.
  3. יש לבצע שטיפה וחיטוי תקופתיים (מומלץ לפחות פעם בשנה) למיכל המים. מידע לגבי שטיפה וחיטוי מיכלים ניתן לקבל באתר לשכת הבריאות בכתובת:
  4.  www.health.gov.il/hozer/bz22_2013.pdf

 

מהו תפקידם של ברזי כיבוי אש (הידרנטים)?

ברזי שריפה או ברזי כיבוי אש מכונים "הידרנטים". ההידרנטים פרושים ברחבי העיר, בהתאם לדרישות כיבוי האש ומיועדים לשימוש בחירום על ידי שרותי כבאות והצלה.

 

ההידרנטים צבועים בצבע אדום לזיהוי ומחולקים להידרנטים ציבוריים ופרטיים.

קבלנים הפועלים בשירות התאגיד (ביוביות לשטיפות קווים) רשאים להשתמש בברזי הכיבוי הציבוריים בלבד לצורך מילוי כלי הרכב היעודיים שלהם.

 

שימוש נוסף בברזי הכיבוי הציבוריים נעשה לעתים גם למדי מים זמניים, עבור קבלני פיתוח. צריכת המים מחויבת על חשבון הקבלן, ללא כל קשר או השפעה על הצריכה הפרטית של הדיירים במתחם.

בחלק מברזי כיבוי האש בעיר מותקנים סגרים מכניים (כיפות אדומות) בראש ברז השריפה. סגר זה נועד להגן על ברז הכיבוי מפני חבלות, נזקים ושימוש לא מבוקר במים. לשרותי הכיבוי סופקו מפתחות מתאימים לפתיחת ברזי שריפה אלו בשעת חירום.

 

חל איסור מוחלט להשתמש בברזי כיבוי האש הציבוריים לכל צורך שאינו כיבוי אש (שטיפה, גינון וכדומה), כמו כן יש להימנע מגרימת נזק לראש ברז השריפה, כל זאת על מנת לשמור על תקינות הברז לשעת הצורך.

מיקום ההידרנטים מתבסס על מרחקים בין הידרנט להידרנט על פי תקני כיבוי האש ודרישת שירותי כיבוי האש ונועד לתת מענה הולם בחירום בהתאם לדרישות. 

 

 

מידע לתושב