שואלים על המים...

 

הטבות  לאוכלוסיות מיוחדות 

אני אדם בעל נכות ונאמר לי שאני זכאי להטבה בתעריף המים. כיצד נקבעת הזכאות להטבה?

 

על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת נקבעו קבוצות האוכלוסיות הזכאיות לקבלת ההטבה כדלהלן: 

 1. זכאי לגמלה לפי ההסכם בדבר גמלת ניידות שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי);
 2. זכאי לגמלת נכות כללית לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי, שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 70% לפחות;
 3. זכאי לגמלת סיעוד לפי סעיף 224(א)(1א) או (2) לחוק הביטוח הלאומי;
 4. זכאי לקצבת זקנה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי;
 5. זכאי לקצבה מיוחדת לפי תקנות 3(ב) או (ג) לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט-1978;
 6. זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010;
 7. זכאי לגמלה לפי סעיף 2(א)(4) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;
 8. זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף 4א לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 או לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק האמור;
 9. זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף 4ג לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954 או לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ד לחוק האמור;
 10. זכאי לתגמול לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב], שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו נמוכה מ-50% אך הוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון;
 11. זכאי לתגמול לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו נמוכה מ-50% אך הוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון;
 12. מי שהמנהל הכללי של משרד הבריאות, החליט, לאחר שיידע את הממונה על התקציבים במשרד האוצר, כי בשל סיבות רפואיות או בשל התקיימותן של נסיבות מיוחדות, הוא צורך כמות מים חריגה; החלטות למתן ההטבה או סירוב לתתה יפורסמו באתר משרד הבריאות ובאתר רשות המים, אך בלא פרטים שיאפשרו את זיהוי מבקש ההטבה;
 13. צרכן שהיה זכאי להטבה זו לפי כל דין ערב תחילתן של התקנות וממשיכים להתקיים בו התנאים שבשלהם היה זכאי להטבה.

רשימת הזכאים הינה רשימה סגורה אשר הועברה על ידי המוסד לביטוח לאומי לרשות המים. 

ניתן לעיין בהחלטת ועדת הכספים באתר האינטרנט של רשות המים http://water.gov.il/

 

 

מה משמעות ההטבה? מה בדיוק אני מקבל?  

משמעות ההטבה היא הכפלת הכמות המוכרת לכל מי שמופיע ברשימת הזכאים כלומר: כל אזרח זכאי לקבל 3.5 מ"ק לחודש בתעריף המים הנמוך. האזרחים שמופיעים ברשימת הזכאים מקבלים כמות נוספת של 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך ובסך הכל 7 מ"ק לחודש בתעריף נמוך.

ההטבה לזכאי יכולה להגיע לכ – 220 ₪ בשנה.

 

אני נכה צה"ל אולם אינני מופיע ברשימת הזכאים, מדוע?  

קבוצות הזכאים נקבעה על ידי ועדת הכספים של כנסת ישראל ובהתאם לנתונים אשר הועברו ע"י המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון והרשות לזכויות ניצולי שואה.

 

אני עומד בקריטריונים לקבלת ההטבה, אולם אינני מופיע ברשימה. מה עליי לעשות?  

רשימת הזכאים מתקבלת מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון והרשות לזכויות ניצולי שואה.

אנא פנה לגוף הרלונטי במקום מגוריך לבירורים ובקש להיכלל ברשימת הזכאים. במידה ותימצא כזכאי, ההטבה תינתן באופן רטרואקטיבי ממועד הזכאות שייקבע.  

 

 

אני נכה שלא נכלל ברשימת הזכאים, אבל ביטוח לאומי הבטיחו לי שאכלל בעתיד ברשימת הזכאים.

מתי אקבל את ההטבה?  

רשימת זכאות מתעדכנת אחת לחודש. בעת העדכון תוכל/י לברר אם הנך נכלל/ת ברשימה. לאחר מכן תקבל/י את ההטבה רטרואקטיבית מיום קביעת זכאותך, אך לא מוקדם מהתאריך הנקוב לשנת הכספים, על פי התקנות.  

 

אני זכאי הרשום בקובץ הזכאים ורשום בעיר בכתובת מסוימת, אולם ברצוני לקבל את ההטבה בכתובת אחרת באותה עיר. האם זה אפשרי?  

זכאי יכול לבחור היכן לקבל ההטבה ובלבד שהוא או מיופה כוח שלו ימלא ויחתום על טופס בקשת העברת זכאות בכתב.  

 

אני זכאי לקבלת ההטבה בעיר תל אביב בכתובת שאיני מתגורר בה יותר ולכן ברצוני לקבל זכאותי בבית שמש, בה אני מתגורר בפועל. מה עלי לעשות?  

לשם כך עליך לפנות ל"מי שמש" ולבקש לקבל את זכאותך. לאחר שתמלא ותחתום על טופס "העברת זכאות", אנו נבקש את אישורו של ספק המים בעיר בה התגוררת על מנת לגרוע אותך מרישומיו. רק לאחר מכן תתאפשר העברת ההטבה. הרציונל הוא, כמובן, קבלת ההטבה בכתובת אחת בלבד.  

  

אני זכאי שמתגורר במוסד. כיצד אוכל לקבל את ההטבה?  

במידה והמוסד מקבל כמות מוכרת בשמך, כלומר המוסד מדווח ככתובת מגורי הקבע שלך, אז המוסד יכול לקבל גם את ההטבה בשמך ובלבד שתמלא ותחתום על טופס "העברת זכאות".  

במקרה והמוסד אינו מקבל כמות מוכרת, כלומר אינו מוגדר ככתובת מגורי הקבע שלך, אז לא תוענק למוסד ההטבה בשמך ולא תתאפשר העברתה. ההטבה תינתן בכתובת המגורים בה הנך מעודכן ברישומי הספק.  

 

אני זכאי להטבה וקיבלתי את חשבון המים, כיצד אני יכול לראות את ההטבה בחשבוני? 

ההטבה ניתנת על צריכה בפועל מעבר לסך הכמות המוכרת של המשפחה (מחושבת לפי סך הנפשות הרשומות במשפחה במכפלת 7 מ"ק לחודשיים). ההטבה ניתנת מיום תחולת ההטבה ובאופן יחסי לסך ימי החיוב התקופתי. בחשבון עצמו תופיע שורה נפרדת אשר תציין את מספר הזכאים בנכס.

 

 

מדוע לא מפרסמים לציבור את כל רשימת הזכאים?  

המידע ברשימה זו הינו רגיש וכפוף לחוק הגנת הפרטיות, לכן המידע אינו חשוף לציבור אלא לגורמים מורשים בלבד.  

 

 

האם אני יכול לקבל כמות מוכרת "רגילה" בכתובת אחת ואת ההטבה בכתובת אחרת?  

ההטבה ניתנת במקום המגורים בו הנך (הזכאי) מדווח ורשום. מטרת ההטבה לאפשר לך לצרוך כמות מים נוספת בתעריף יותר נמוך בשל צרכייך המיוחדים. לכן, אין אפשרות להפריד בין כתובת קבלת ההטבה לכתובת קבלת הכמות המוכרת "הרגילה" שלך.

 

מאיזה תאריך ניתן לקבל את ההטבה?

זכאי מקבל את ההטבה ע"פ אחד מהמקרים הבאים:

 1. מהמועד בו נקבעה לו ההטבה  או
 2. החל מ- 1/07/12 לגבי אוכלוסיות שנכללו בהחלטת וועדת הכספים של הכנסת מאפריל 2012 או
 3. מתחילת השנה ו/או מועד תחילת הזכאות שהועבר על ידי הגופים האחראיים (המאוחר מבין השניים) לגבי הזכאים החדשים שנוספו השנה.

אני מייצג/ת זכאי שאינו כשיר לקבל החלטות. האם באפשרותי לייצג את הזכאי ולפעול בשמו? 

במידה ויש בידך מסמכי ייפוי כוח או מסמכי אפוטרופסות, תוכל/י לפנות ולבקש את ההטבה מספק המים ולבצע פעולות לטובת הזכאי אותו את/ה מייצג/ת.

 

 

מידע לתושב