שואלים על המים...

 

צריכת מים חריגה 

 

 

קיבלתי חשבון גבוה מה עלי לעשות?

במקרה כזה, עליך לבדוק שני דברים:

 1. האם היתה צריכה חריגה של מים בגין גינון חדש, שיפוץ הדירה וכד'.
 2. האם קיימת נזילה בדירה. 

 

באיזה מקרים של נזילות האחריות מוטלת על הצרכן?

 במקרה של נזילה קיימות שתי אפשרויות:

 1. במקרה בו הופיעה הנזילה בצנרת הפרטית האחריות היא על הצרכן.
 2. במקרה בו הנזילה הינה בצנרת שבין המד הכללי לבין המד הדירתי, האחריות הינה של כלל הצרכנים בבניין.

נזילה בצנרת שמובילה עד השעון הכללי היא באחריות "מי שמש" ואין לה השפעה על חשבון המים של הצרכן. 

 

כיצד ניתן לוודא שאכן קיימת נזילת מים?

כדי לבדוק אם קיימת נזילה בצנרת הפרטית שלכם יש לסגור את כל הברזים בנכס ולבדוק את מד המים. במקרה שמד המים ממשיך להסתובב יתכן שישנה נזילה, ולכן מומלץ להזמין איש מקצוע שיתקן את הנזילה. 

כדי לבדוק אם קיימת נזילה בצנרת הבניין שלכם יש לסגור את כל הברזים בבניין ולבדוק את מד המים הראשי. במקרה שהוא ממשיך להסתובב יתכן שישנה נזילה, ולכן מומלץ להזמין איש מקצוע שיתקן את הנזילה. 

 

מה עליי לעשות במקרה של חיוב גבוה בשל נזילת מים?

יש להגיש למחלקת שירות הלקוחות של "מי שמש" בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה על גבי טופס בקשה להקלה בתשלום בגין נזילה סמויה- צריכה פרטית / צריכה משותפת. לטופס זה יש לצרף אסמכתא על תיקון הנזילה. הנזילה תוכר לצורך מתן תעריף נמוך בכפוף לתנאים הבאים:

 1. הצריכה הפרטית או המשותפת היא "צריכה חריגה", דהיינו היא פי 1.5 ומעלה מן הצריכה הרגילה.
 2. הצרכן הצהיר כי מדובר בצריכה חריגה הנובעת מנזילה שתוקנה.
 3. טרם חלפו שישה חודשים מתום התקופה האחרונה לגביה מתבקש תיקון החשבון בגין נזילה.
 4. לא הוכרה נזילה כאמור במד מים פרטי ב-12 החודשים האחרונים, ובמד מים כללי ב-24 החודשים האחרונים.

יצוין כי הכרה בגין צריכה חריגה הנובעת מנזילה תינתן, לכל היותר, לגבי שתי תקופות חיוב רצופות. במקרה כזה, בעד כמות המים שעד לצריכה הרגילה, ייערך החיוב לפי התעריפים הרגילים, ובעד כל כמות נוספת ייערך החיוב לפי תעריף מופחת.

 

כיצד ניתן לערער על סכום החיוב בחשבון?

במידה והנך סבור, שהחשבון התקופתי שגוי (בשל צריכה גבוהה או סיבות אחרות) ולפי בדיקתך אין נזילה הנראית לעין, הנך רשאי להגיש לתאגיד "בקשה לעריכת בירור", על גבי טופס בתוך 30 יום מהמועד האחרון לתשלום בחשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב(הקלק לטופס).

'מי שמש ' תבדוק את תלונתך ותשיב בתוך 14 ימי עסקים.

במידה ואינך שבע רצון מהתשובה הנך זכאי לפנות, בתוך 21 ימים ממועד קבלת הודעה על תוצאות הבירור, למחלקת שירות הלקוחות בבקשה לערוך "בדיקות נוספות" על גבי טופס (להקליק לטופס) או לשלוח את מד המים לבדיקה במעבדה. הבדיקות כרוכות בתשלום ראה תעריפים.

תאגיד  "מי שמש" יתן את תשובתו תוך 21 ימי עסקים  , במידה והתגלה כי יש צורך לבצע תיקון בחשבונך בעקבות הבדיקות שלעיל, יזוכה חשבונך גם בעלות הבדיקה, ובמקרה של מד מים שאינו תקין – הוא אף יוחלף.

 

מהן הבדיקות הנוספות" שהתאגיד יערוך בכפוף להגשת בקשה ותשלום התעריף לפי דין?

 1. האם נערכו עבודות תחזוקה לצנרת בקרבת הנכס, ומהנדס התאגיד קבע כי יש יסוד סביר להניח שהעבודות השפיעו על המדידה.
 2. האם מדי המים בנכס הוצלבו בין צרכנים. 
 3. האם מד המים הותקן כנדרש לפי כללי מדידת מים.
 4. בדיקה נוספת שלדעת מהנדס התאגיד נדרשת, בנסיבות העניין, לצורך בירור  של החיוב.

 

האם ניתן לערער על החלטת התאגיד ?

ישנה אפשרות לפנות לרשות הממשלתית למים וביוב, באופנים הבאים:

- אתר האינטרנט של רשות המים  WWW.WATER.GOV.IL

- בטל': 076-5300905.

- בפקס: 03-7605702

- דואר: יחידת פניות הציבור, רשות המים, המסגר 14, ת.ד 20365, תל אביב יפו, 6120301.

- טופס מקוון:

במידה והצריכה החריגה הינה מעל 200%, תוכל להגיש בקשה מיוחדת למנכ"ל התאגיד בטופס (הקלק לטופס).

 

מידע לתושב