מז"חים

 

התקנת מכשיר מונע זרימה חוזרת

על-פי תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת) התשנ"ב- 2991, חייב כל בעל עסק או גורם המפעיל עסק (להלן: "בית עסק") אשר העסק המופעל על-ידו נמנה על אחת מהקבוצות המפורטות בתוספת לתקנות, להתקין מז"ח בראש מערכת המים של העסק, בכדי למנוע אפשרות לחדירת חומרים מזהמים מבית העסק אל רשת המים העירונית. התקנות קובעות, כי לבית עסק שאינו מתקין מז"ח, לא יונפק רישיון עסק ולא יסופקו לו מים.

 

בית עסק חייב בהתקנת מז"ח על-פי תקנות בריאות העם מחויב לפעול כדלקמן:

1. להתקין מז"ח בראש מערכת המים של בית העסק )אחרי מד המים( והאישור על כך ישלח לחברת תאגיד מי שמש מידית

    בציון מספר תיק רישיון העסק.

2. על המז"ח להיות מדגם המאושר על-ידי משרד הבריאות )ניתן לצפות ברשימתהמז"חים המאושרים על-ידי משרד

    הבריאות באתר המשרד באינטרנט(.

3. על המז"ח להיות מותקן על-ידי מתקין המחזיק בהסמכה מתאימה ממשרד הבריאות, וברשותו תעודת הסמכה בתוקף

    (ניתן לצפות ברשימת המתקינים המאושרים על-ידי משרד הבריאות באתר האינטרנט של המשרד).

4. בהמשך יש לשמור על תקינות המז"ח בכל עת, ולוודא את בדיקתו התקופתית (לפחות פעם בשנה) על-ידי מתקין מוסמך     והאישור על כך ישלח לחברת מי שמש מיידית בציון מספר רישיון העסק.

 

בקשת פטור

אם לדעתכם בבית העסק שלכם לא קיימת סכנה של זרימה חוזרת, הנכם רשאים להגיש למשרד הבריאות, באמצעות התאגיד , בקשה לפטור מהתקנת מז"ח. להלן אופן הגשת הבקשה:

יש למלא את טופס "בקשה לפטור מחובת התקנת מז"ח בעסק"

יש לשלוח את הטופס לחברת התאגיד

יש לשלם אגרת "בדיקת מערכת אינסטלציה" בהתאם לתעריף שיהיה בתוקף ביום התשלום

לאחר בדיקת המהנדס, חברת התאגיד תעביר את המלצתה בדבר בקשת הפטור למשרד

הבריאות. משרד הבריאות הינו הגוף המוסמך על-פי החוק לאשר או לדחות את בקשת הפטור.

עד לקבלת הפטור ממשרד הבריאות לא יונפק אישור למתן רישיון עסק על ידי התאגיד !

יצירת קשר עם ממונה מזחים בתאגיד מר דוד מלכה – בכל פנייה יש לציין מספר רישיון עסק

 

 

 

טלפון: 050-9091104

פקס: 02-9920700

 

 

חטיבת הנדסה