טפסים 

 

נושא

בקשה להחלפת צרכנים בנכס

הצהרת תושב על קריאת מונה מים

טופס עדכון פרטי צרכן מים

טופס בקשה להתקנת מד מים 

בקשה לבדיקת מד מים דירתי משותף - בוררות 

הצהרה על נכס ריק.

בקשה לשינוי כתובת למשלוח דואר.

בקשה להקלה בתשלום בגין נזילה סמויה - צריכה פרטית 

בקשה להקלה בתשלום בגין נזילה סמויה - צריכה משותפת

בקשה לעריכת בירור של חיוב בעד צריכת מים 

בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים מעל 200%

בקשה לעריכת בדיקות נוספות 

הוראת קבע 

בקשת תושב לביטול הוראת קבע. 

פריסת תשלומים בהוראת קבע על חוב

טפסים בנושא ניתוק מים עברית 

טפסים בנושא ניתוק מים אמהרית

טפסים בנושא ניתוק מים אנגלית

טפסים בנושא ניתוק מים ערבית

טפסים בנושא ניתוק מים רוסית  

נספח א כתב התחייבות-מבקש 

נספח ב1 הצהרת מתכנן סניטרית בינה חדשה

נספח ב2 הצהרת מתכנן סניטרית עורך הבקשה לתוספת בניה

הצהרת הדייר בדבר מאגר מים משותף

חיבור צרכן לרשת המים- מד לבניה

הצהרת מתכנן מים וביוב על ביצוע עבודות (דרישות טופס 4)

התחייבות היזם/הקבלן בנושא מאגר מים משותף.

חיבור צרכן לרשת המים- מד לאכלוס

בקשה לקבלת מידע- במסגרת חוק חופש המידע.

טופס מקוון לפניות הציבור ברשות המים

בקשת צרכן לביצוע דגימות מים

מס טופס

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

261-267

268-272

273-277

278-282

283-287

306

307

308

310

317

318

323

331

חופש המידע

רשות המים

בריאות 

מס'

201


202


203


204


205


206


207

208209210211212


213


214


215
249-255


256-260


261-265


266-270


271-275


306


307


308


318

שירות לקוחות