שעת חירום

  

תושבים יקרים,

 

להלן חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל)(חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023, מי שמועד תשלום חשבונו חל בין  7.10.23 ל- 7.12.2023, ונמנה על אוכלוסיית הזכאים לדחיית מועד כסדר בחוק האמור. ,זכאי כי מועד התשלום ידחה ב- 30 ימים מהמועד האחרון הקבוע לתשלום.

 

להלן הפרטים המלאים:  

מידע אודות זכאות לדחיית מועד לפי לחוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל)(חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023*

ביום 18.10.2023 התפרסם ברשומות חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל)(חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד-2023 (להלן: "החוק"), אשר נועד להקל על אוכלוסיות שיפורטו להלן ולאפשר להן לדחות בנסיבות שפורטו בחוק תשלומים שונים, וביניהן תשלומים למי שמש, ב- 30 ימים.

בהתאם לחוק, אדם או תאגיד הזכאים לדחיית מועד ואשר מועד התשלום לתאגיד מי שמש חל בתקופה שמיום 7.10.2023 ועד ליום 7.12.2023 (להלן: "התקופה"), מועד השלום האמור יידחה ב- 30 ימים מהמועד האחרון הקבוע לתשלומו של אותו התשלום.

צרכן הנכלל ברשימת הזכאים לדחיית מועד, ומעוניין בדחיית מועד התשלום, מוזמן לפנות לתאגיד מי שמש בכל אחד מאמצעי יצירת הקשר המפורטים באתר האינטרנט, לציין את הפרטים, את האוכלוסייה אליה הוא נמנה ואת כתובת הנכס.

ככל שאינכם בטוחים אם הנכם נכללים בקבוצת הזכאים לדחיית מועד, והנכם מעוניינים בדחיית המועד לתשלום חשבון מי שמש לפי חוק.

הנכם מבקשים לפנות למי שמש והנושא יבדק על ידינו, בהתאם לפרטים שימסרו על ידכם.

אוכלוסיית הזכאים לדחיית מועד מפורטת בסעיף 1 לחוק, ולשם הנוחיות מפורטת אף להלן:

 

1. מי ששירת כחייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, בתקופה הקובעת, כולה או חלקה;

2. מי ששירת כשוטר כהגדרתו בפקודת המשטרה, בתקופה הקובעת, כולה או חלקה;

3. סוהר שמתקיים לגביו אחד מאלה:

 

  1. מי ששירת ביחידה ללוחמה בסמים, ביחידת ההתערבויות והליווי המרכזית, ביחידה        המיוחדת להשתלטות על אסירים או ביחידה מבצעית מחוזית, בתקופה הקובעת, כולה או חלקה;
  2. מי שביום תחילתו של החוק הוא שירת באגף בבית סוהר המשמש רק להחזקת אסירים כמפורט להלן, ואם הוארכה התקופה הקובעת לפי הוראות סעיף 6(א)(1) לחוק – הוא שירת באגף בבית סוהר כאמור ביום תחילתה של תקופת ההארכה:

 

  • ​אסירים החשודים, הנאשמים, או שהורשעו בעבירה מהעבירות המנויות בסעיף 68ג(ב) לפקודת בתי הסהר, כנוסחו בחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 57 הוראת שעה), התשפ"ב-2021;
  • עצירים שנעצרו לפי חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט-1979, או לפי החלטת מפקד צבאי בהתאם להוראות פרק ט' לצו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב](יהודה ושומרון)(מס' 1651), התש"ע. . -2009 , שהוציא המפקד הצבאי באזור, כתוקפו מעת לעת;
  • אסירים שנכלאו לפי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002;

4.מי ששירת ככבאי כהגדרתו בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012, בתקופה הקובעת, כולה או חלקה;

5. מי שהיה נעדר, חטוף או שבוי בתקופה הקובעת, כולה חלקה;

6.מי שהתגורר ערב תחילתה של התקופה הקובעת ביישוב שהתפנה המנוי בתוספת לחוק;

7. מי שאושפז בבית חולים לתקופה של שבעה ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה לו בתקופה הקובעת כתוצאה  מפגיעת איבה כהגדרת בחוק תגמולים לנפגעי פעולות אייבה, התש"ל-1970;

8.עובד או מתנדב בהיקף פעילות המקביל למשרה מלאה בגוף הצלה המנוי בפסקה1 או (5)להגדרה "גוף הצלה" שבסיף 90א לפקודת המשטרה;

9. בן זוגו של כל אחד מהמנויים בסעיפים 1-8 לעיל אחראי לחיוב יחד עמו;

10.עזבון של אדם שנפטר המנוי בסעיף 1-5, 7 או 8 לעיל;

11.חברה שיש לה חמישה בעלי מניות לכל היותר, אם בעל מניות בה הוא אדם המנוי בסעיפים 1-6 לעיל והוא מחזיק 50% מאמצעי השליטה בה לפחות, או שותפות רשומה אשר אדם המנוי בסעיפים 1-6 לעיל משתתף בניהול עסקיה ושולט ב- 50% לפחות מנכסיה; לעניין זה "אמצעי שליטה ו"החזקה" – כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט-1999.ניתן לעיין בנוסח החוק המלא (ספר החוקים מספר 3094)

 

מובהר כי במקרה של סתירה בין האמור בעמוד זה לבין האמור בחוק, יגברו הוראות החוק.

 

אם אתם מארחים בביתכם תושבים שנאלצו להתפנות מבתיהם בשל מלחמת חרבות ברזל או שהנכם מפונים שעברו להתגורר בבית שמש. 

נשמח שתעדכנו על כך ואנו נעדכן עבור כל דיר כמות של 7 מ״ק מים לחודשיים בתעריף מופחת. ניתן למלא את הטופס בקישור הבא טופס בקשה להכרה בכמות מוגדלת

 

אפשר לפנות אלינו באמצעים הבאים:

 

 

במייל- pniot@m-sms.co.il

בווצאפ- 02-5454200

בטלפון- 1-800-84-8888

 

לשירותכם בכל עת

מחלקת שרות לקוחות

,תאגיד מי שמש בע"מ

 

שירות לקוחות