הנחיות ומידע

טופס

302

303

 

305

 

324

נושא

תרשים תהליך הגשת בקשה להיתרי בניה

הנדסה טופס 303 - התרי בניה הנחיות ומידע

דרישות לרישוי עסק

הנחיות לביצוע סקר שפכים והכנת פרשה טכנית 

דרישות מדור ניטור שפכים, מרכזי תעשייה ומסחר

 דרישות להיתר בניה

נוהל פניה לקבלת אישור התאגיד לתיאום תשתיות והיתר עבודה

 

.sari@m-sms.co.il, לקבלת מידע לתהליך בקשה לטופס 4 ניתן לפנות למזכירות מח' הנדסה 02-5454208

חטיבת הנדסה