דוחות שפכי תעשיה

 

ניטור שפכי תעשייה (מפעלים ובתי עסק)

 

הוראות תקנות בריאות העם, (תקני איכות קולחים וכללים לטיהור שפכים), התש"ע - 2010, מחייבות את תאגיד מי שמש בהכנת תכנית ניטור ובקרה על השפכים התעשייתיים.

 בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) תשע"ד 2014 (להלן:"הכללים") הוכנה תכנית דיגום וניטור שפכי תעשייה (בתי עסק) בתחום  שיפוט העיר בית שמש. לקובץ התקנות כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) ,  2014- תשע"ד. 

תכנית הדיגום והניטור אושרה ע"י המשרד להגנת הסביבה, מחוז ירושלים.

מטרת תכנית הניטור הינה הסדרת הזרמתם של שפכי המפעלים באופן שלא יגרם נזק למערכת הביוב, תהליכי הטיפול בשפכים וניצול הקולחים וכן למניעת מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה.

התאגיד התחיל ביישום תכנית הניטור. שפכי בתי העסק בתחום העיר בית שמשן ידגמו וינוטרו בהתאם לתכנית הניטור המאושרת. תוצאות הניטור ואיכויות השפכים יועברו אל בית העסק.

סעיף 10 לכללים קובע כי במידה ומפעל מעונין להזרים למערכת הביוב שפכים חריגים, בריכוז מעל הערכים המותרים הנקובים בכללים– יגיש בקשה מנומקת בכתב ויפרט את הערכים המרביים ואת כמות השפכים המיועדים להזרמה, בהתאם לטופס 2 שבכללים המצוינים לעיל. 

 במידה ויתגלה כי השפכים הינם חריגים ו/או אסורים, יחויב בית העסק בהתאם להוראות הדין ועל פי התעריפים הקובעים בתקנות כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת כמו כן, יישא בית העסק בעלות הדיגום והבדיקות, בהתאם לתעריפים אשר נקבעו במסגרת כללי מערכות מים וביוב), תש"ע 2009 (להלן : "כללי התעריפים").

התעריפים. 

במידה וידוע לכם על שפכים חריגים ו/או אסורים הנכם מתבקשים לטפל בשפכים בהקדם לפני הזרמתם למערכת הביוב הציבורית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נושא

דוח ניטור שפכי תעשיה שנתי מרוכז 2014

דוח ניטור שפכי תעשיה שנתי מרוכז 2015

דוח ניטור שפכי תעשיה שנתי מרוכז 2016

דוח ניטור שפכי תעשיה שנתי מרוכז 2017

דוח ניטור שפכי תעשיה שנתי מרוכז 2018

דוח ניטור שפכי תעשיה שנתי מרוכז 2019

דוח ניטור שפכי תעשיה שנתי מרוכז 2020

דוח ניטור שפכי תעשיה שנתי מרוכז 2021

דוח ניטור שפכי תעשיה שנתי מרוכז 2022 

דוח ניטור שפכי תעשיה שנתי מרוכז 2023