דוחות  איכות מים 

 

הושקה מערכת מקוונת להנגשת נתוני איכות מי שתייה לציבור -  "המים שלי".

המערכת ניזונה מנתונים המתקבלים ממעבדות המבצעות את הבדיקות ומתעדכנת מדי שבוע.

תוצאות הבדיקות מוכיחות כי איכות מי השתייה המסופקים ע”י תאגיד "מי שמש" בבית שמש  טובה מאד והם ראויים לשתיה.

תקנות בריאות העם מגדירות את איכות המים ומעוגנות בתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי השתייה) נוסח משולב- התש"ס 2000".

ההתקנות במלואן מופיעות באתר האינטרנט של משרד הבריאות.

מי שמש מבצעת בדיקות על פי דרישות והנחיות משרד הבריאות.

בצנרת המים מבצעים בדיקות בקטריאליות, עכירות, מתכות, ריכוז כלור נותר ופלואור.

בחיבורי מקורות מבצעים בדיקות בקטריאליות, כלור ופלואור.

תוצאות בדיקת איכות המים מתעדכנות באתר

הפסקת הפלרת מי שתיה –מאוגוסט 2004 בוטלו התקנה על הפלרת מי שתייה. 

מערכת מקוונת  "המים שלי",  להצגת איכות המים ברשת אספקת המים, וביציאה ממתקני ההתפלה והסינון הארציים.

תכנית דיגום מי השתיה נקבעת על-ידי ספק המים, בתיאום ואישור משרד הבריאות. היקף ותדירות הבדיקות מעוגן בתקנות ותלוי בסוג המים, במקורם ובמספר הצרכנים במקום.

בהתאם לתקנה 14 לתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה ומתקני מי שתיה), התשע"ג-2013 רשאי צרכן מים לבקש מספק המים לבצע בדיקות לאיכות מים בבית הצרכן, על חשבון הצרכן. ניתן לבקש את ביצוע הבדיקות אחת לשנים עשר חודשים לכל היותר.למידע נוסף בנושא דיגום מים לבקשת הצרכן (טופס בקשה)

 

נושא

 דוח איכות מים לשנת 2011

 דוח איכות מים לשנת 2012

 דוח איכות מים לשנת 2013

 דוח איכות מים לשנת 2014

 דוח איכות מים לשנת 2015

 דוח איכות מים לשנת 2016

 דוח איכות מים לשנת 2017

 דוח איכות מים לשנת 2018

 דוח איכות מים לשנת 2019

 דוח איכות מים לשנת 2020

 דוח איכות מים לשנת 2021

 דוח איכות מים לשנת 2022