הסבר אודות חשבון המים

 

 

תאגיד "מי שמש" (להלן: "התאגיד") אחראי למערכת המים העירונית, עד למד המים הראשי בכל נכס.

האחריות לרשת המים הפרטית ותקינותה מוטלת על הצרכן, לרבות האחריות לאובדן מים כתוצאה מנזילה או מגורם אחר.

צריכת המים נקבעת על פי קריאות מד המים.

 

ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת קובע את כמות הצריכה ביחידות מ"ק נכון ליום הקריאה.

כדי שמד המים ייקרא באופן תקין יש לוודא כי קיימת אליו נגישות המאפשרת את קריאתו.

כאשר לא ניתן לקרוא את מד המים צריכת המים נקבעת על פי הערכה, בהתאם לכללים שקבעה רשות המים.

הספח התחתון של החשבון הוא הקבלה עבור צרכן שמשלם בבנק או בדואר.

הספח העליון הוא החשבונית של הצרכן.

 

במקרה של ניתוק מד המים בגין חוב, הוא יחובר בהקדם לאחר תשלום החוב, והצרכן יחוייב בעלות חיבורו מחדש.

 

תעריפי המים והביוב  נקבעים ע"י רשות המים.

התאגיד גובה את התעריפים ע"פ חוק. 

עפ"י הכללים שקבעה רשות המים, צריכה ביתית מחויבת לפי שני תעריפים:

תעריף נמוך עבור כמות מוכרת (תעריף 2) בגין כמות של 7 מ"ק לחודשיים, כשהוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות בנכס, ויתר צריכת המים תחוייב 

בתעריף גבוה עבור כמות נוספת (תעריף 1)המתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה בנכס בתקופת החשבון.

עסקים ומוסדות מחויבים בתעריף הגבוה בגין כל כמות הצריכה בתקופת החשבון.

מידע נוסף על תעריפי המים ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות המים, בכתובת http://www.water.gov.il

 

מספר הנפשות המוכר-מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור כפי שדווח  לתאגיד על ידי הצרכן.

הדיווח ייעשה באמצעות הצהרה בכתב בדבר נכונות הפרטים, בצירוף צילום ספח תעודת הזהות בה רשומים דיירי הבית, או באמצעות תמצית נוסח רישום ממשרד הפנים, הכל בהתאם לכללים.

עם כל שינוי/עדכון במצב המשפחתי, יש למלא הצהרה חדשה ולהוסיף את הספח הנוסף.

שימו לב אי העברת דיווח עדכני על מספר הנפשות עלול לגרום לחיוב - גבוה יותר.

חשבון המים של צרכן שלא העביר לתאגיד הצהרה על מספר נפשות, יחושב לפי 2 נפשות בלבד.

 

הפרשי מדידה- ההפרש בין כמות המים שעברה במד המים הראשי בנכס, לבין הכמות המים שנמדדה בסך כל המדים הפרטיים בנכס, באותה תקופת חיוב.

הפרשי המדידה מחולקים בין כל הצרכנים בנכס, והחלק היחסי כאמור מתווסף לצריכת המים הפרטית.

הפרשי מדידה נובעים בין השאר, משימוש במים מן הצנרת הראשית לטובת צרכי הבניין כולו, כגון לצורך שטיפה, השקיית גינה, תחזוקת רכוש משותף ועוד.

לעיתים הפרשי המדידה נובעים מנזילה בצנרת המים המשותפת.

 

חיוב מינימלי (דמי שימוש קבועים)- בהתאם לכללים שקבעה רשות המים, כל צרכן חייב בתשלום לפי צריכה מזערית של 3 מ"ק לחודשיים, אף אם צרך בפועל פחות מכך, או לא צרך מים כלל.

אחריות הצרכן לרשת הפרטית התאגיד אחראי על מערכת המים העירונית, עד למד המים הראשי בכל נכס.

האחריות על צנרת המים הפרטית, לרבות צנרת המים הפרטית המשותפת, שאחרי מד המים הראשי, מוטלת על הצרכן, לרבות האחריות לאובדן מים כתוצאה מנזילה או מגורם אחר.

 

תשלום במועד וריבית פיגורים-  יש לשלם את חשבון המים עד למועד הנקוב בו אי תשלום במועד יחייב תוספת ריבית פיגורים יומית, בשיעור שנקבע על ידי החשב הכללי במשרד האוצר.

כמו כן, אי תשלום עלול לגרור הליכים משפטיים או מנהליים, לרבות חיוב בגין הוצאת אכיפה וניתוק אספקת המים.

לבירורים בנושאי חיובי מים וביוב, ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות

בכל פניה למחלקה בעניין ברור חשבון, יש להצטייד במס' צרכן , נכס ,וכד', בהתאם לנוסח בחשבון המים.

 

הסבר בדבר הליך בירור החשבון התקופתי והליכי הבירור הנוספים העומדים לרשות 50 א ו 55 לכללים. (,50 ,25 ,22 , הצרכן, עפ"י סעיפים 25)

 ערעור על גובה החיוב - במידה ואתה סבור שהחשבון התקופתי שגוי (בשל צריכה גבוהה או סיבות אחרות), הנך רשאי להגיש לתאגיד "בקשה לעריכת בירור", וזאת בתוך 30 ימים מהמועד האחרון לתשלום בחשבון התקופתי המתייחס לתקופת החיוב הקלק לטופס.

צרכן אשר הגיש בקשה לעריכת בירור רשאי, עד שהתאגיד ישלים את הבירור, לשלם בעד תקופת החיוב הרלוונטית תשלום חלקי אשר יחושב לפי הערכת צריכה.

 

על הצרכן להודיע למחלקת שירות הלקוחות של התאגיד על רצונו לשלם 'תשלום חלקי'  כאמור לעיל.

יתרת החוב מעבר לתשלום החלקי תהיה צמודה למדד עד להשלמת הבירור.

התאגיד יבדוק את תלונתך וישיב בתוך 14 ימי עסקים.

 

במידה ואינך שבע רצון מהתשובה שניתנה לך, הנך רשאי, בתוך 21 ימים ממועד קבלת ההודעה על תוצאות הבירור, לפנות למחלקת שירות הלקוחות בבקשה לערוך "בדיקות נוספות",  או לשלוח את מד המים לבדיקה במעבדה הקלק לטופס.

 

 להלן פירוט "הבדיקות הנוספות" שהחברה תערוך בכפוף להגשת בקשה ותשלום התעריף לפי דין: 

 

  1.  האם נערכו עבודות תחזוקה לצנרת בקרבת הנכס, ומהנדס התאגיד קבע כי יש יסוד סביר להניח שהעבודות  השפיעו על המדידה.
  2.  האם מדי המים בנכס הוצלבו בין צרכנים.
  3.  האם מד המים הותקן כנדרש לפי כללי מדידת מים.
  4. כל בדיקה נוספת שלדעת מהנדס התאגיד נדרשת, בנסיבות העניין, לצורך בירור של החיוב.

 

ביצוע בדיקת בוררות ו /או "בדיקות נוספות" כפוף לתשלום בהתאם לתעריפי רשות המים  

** אם יתברר כי יש לערוך תיקון בחשבונך, בעקבות הבדיקות הנוספות ו או אם יימצא בבדיקת הבוררות שמד המים אינו תקין, יוחזר לך התעריף ששולם על ידך כאמור לעיל.

לחץ על התמונה להגדלה >

מידע לתושב